Všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele se vztahují na inzertní smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu LIKEXPATS.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.2. Užívané pojmy

Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 • inzerátem se rozumí prezentace nabídky služeb poskytovatele prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem patrným z webového rozhraní;

 • inzertní služba je služba poskytována provozovatelem na webovém rozhraní poskytovateli na základě inzertní smlouvy, zejména se jedná o umožnění zveřejnění inzerátu poskytovatelem;

 • inzertní smlouva je jakákoli smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a provozovatelem na webovém rozhraní;

 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů;

 • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele;

 • poskytovatelem se rozumí osoba, která danou službu poskytovatele v rámci inzerátu nabízí a je s ní uzavírána smlouva o poskytnutí služby;

 • provozovatel je provozovatel webového rozhraní, jímž je společnost likexpats s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady; IČ: 06765998; není plátce DPH; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288500; adresa pro doručování: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2; telefonní číslo: +34 617 142 367; kontaktní e-mail: info@likexpats.com

 • službou poskytovatele se rozumí činnost poskytovaná poskytovatelem, která spočívá především v průvodcovství nabízeného prostřednictvím inzerátu, ubytování nabízeném prostřednictvím inzerátu, zájezdu poskytovaném nebo zprostředkovaném poskytovatelem, popřípadě jiné aktivity, která je popsaná v rámci inzerátu;

 • smlouvou o poskytnutí služby se rozumí smlouva uzavřená mezi účastníkem a poskytovatelem, který nabízí danou službu poskytovatele v rámci inzerátu;

 • smluvními stranami nebo stranami se rozumí provozovatel a poskytovatel;

 • termín poskytnutí služby je okamžik, který je stanovený jako začátek poskytnutí služby poskytovatele v rámci uzavřené smlouvy o poskytnutí služby nebo v rámci inzerátu;

 • účastník je osoba, která navštěvuje webové rozhraní, skrze které může poptat službu poskytovatele uvedenou v inzerátu;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní na adrese https://www.likexpats.com/;

 • zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a poskytovatele při zveřejňování inzerátů nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a poskytovatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí pokyny uvedenými na webovém rozhraní.

1.5. Poskytovatel registrací stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.6. Poskytovatel bere na vědomí, že za poskytnutí služby poskytovatele nabízené v inzerátu provozovatel nijak neodpovídá, ani není stranou takové smlouvy, dále bere na vědomí, že veškeré reklamace a práva z vadného plnění je povinen řešit s účastníkem přímo poskytovatel.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Pro zveřejňování inzerátů se musí poskytovatel registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací a jejím potvrzením provozovatelem je založen uživatelský účet.

2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je poskytovatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů. Vedení účtu je bezplatné.

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat inzeráty a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.5. Při změně osobních údajů, je poskytovatel povinný tyto údaje aktualizovat v rámci uživatelského účtu. Provozovatel není odpovědný za případnou újmu, která vznikla v důsledku nesprávně zadaných nebo neaktuálních údajů.

2.6. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

3. INZERÁT A UZAVŘENÍ INZERTNÍ SMLOUVY

3.1. Inzertní služby provozovatele jsou poskytovány na základě inzertní smlouvy. Založením uživatelského účtu je uzavřena inzertní smlouva.

3.2. Poskytovatel může inzerát zaslat provozovateli pomocí formuláře, který je umístěný v rámci uživatelského účtu. V případě, že službou nabízenou poskytovatelem je ubytování, bude formulář zaslán poskytovateli e-mailem. Do formuláře musí být vyplněny veškeré údaje, které jsou uvedené jako povinné, zejména cena služby poskytovatele. Postupem v souladu s článkem 5.1. bude inzerát zveřejněn.

3.3. Inzerát bude zveřejněn na neomezenou dobu. Poskytovatel je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v inzerátu, případně může informovat provozovatele, který jej odstraní.

3.4. Inzerát musí být vždy aktuální. Proto se poskytovatel zavazuje při každé změně týkající se podmínek nabídky služby poskytovatele provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění. Změna inzerátu podléhá přiměřeně postupu dle článku 5.1.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Registrace i zveřejnění inzerátu je bezplatné. Provozovatel má však právo na odměnu za každou uzavřenou smlouvu o poskytnutí služby.

4.2. Poskytovatel zmocňuje provozovatele, aby přijímal veškeré finanční plnění od účastníků plynoucí z uzavřených smluv o poskytnutí služby.

4.3. Provozovatel si z finančního plnění poskytnutého účastníkem dle výše uvedeného ponechá 10 % jako odměnu a zbylých 90 % převede na bankovní účet poskytovatele, který poskytovatel k tomuto účelu sdělil provozovateli (zejména e mailem). Provozovatel je povinný takto učinit do 15 pracovních dní od termínu poskytnutí služby.

4.4. V případě, že účastník neuhradí cenu služby poskytovatele v termínu splatnosti, informuje o této skutečnosti provozovatel poskytovatele nejpozději v termínu poskytnutí služby. V tomto případě nenáleží provozovateli žádná odměna.

4.5. Poskytovatel je povinen uvědomit provozovatele o odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany účastníka, a to neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku odstoupení. Provozovatel je v takovém případě povinen vrátit finanční plnění účastníkovi v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami pro účastníky, zejména v souladu s ustanoveními ohledně stornopoplatků. Provozovatel převede na bankovní účet poskytovatele 90 % finančního plnění, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami pro účastníky účastníkovi nevrátil. I v případě odstoupení od smlouvy náleží provozovateli odměna ve výši 10 % z částky, která nebyla zákazníkovi vrácena. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany poskytovatele, nenáleží mu žádné finanční plnění.

4.6. Poskytovatel není oprávněn přijímat jakákoli finanční plnění od účastníka. V případě, že poskytovatel přijme jakékoli finanční plnění od účastníka spojené se službou poskytovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a z tohoto plnění 10 % převést na bankovní účet provozovatele. V případě porušení této povinnosti se bude jednat o podstatné porušení inzertní smlouvy.

4.7. Smluvní strany souhlasí a sjednávají, že veškeré daňové doklady mohou být vystavovány, doručovány, přijímány a dále používány v plném rozsahu v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů namísto podoby listinné.

5. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INZERTNÍCH SLUŽEB

5.1. Inzerát bude zveřejněn po kontrole provozovatelem, která zpravidla probíhá do 24 hodin od vyplnění a odeslání inzerátu. V případě, že službou nabízenou poskytovatelem je ubytování, zašle poskytovatel vyplněný formulář provozovateli (zpravidla e-mailem), který jej za podmínek dle předchozí věty zveřejní.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud inzerát:

 • není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

 • propaguje nebo inzeruje:

a) multilevel marketingem a provizními systémy nebo

b) neoprávněné rozmnožování, půjčování, pronajímání nebo prodej předmětů práv duševního vlastnictví;

c) prodej léků, cigaret, tabáku a alkoholu;

d) prodej virtuální měny nebo nabízí půjčky, úvěry, řešení exekucí a oddlužení;

e) nabídku erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb.

 • obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků;

 • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.3. Poskytovatel prohlašuje a odpovídá za to, že:

 • je oprávněn poskytovat služby poskytovatele nabízené v inzerátu, nebo je osobou, která může takto učinit, zmocněn k tomu, aby inzerát podal (například v případě zájezdů);

 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerce;

 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

 • při užívání inzertní služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;

 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování inzertní služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.4. Poskytovatel prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerátu. Pokud poskytovatel není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.5. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3 ukáže být nepravdivým, nebo pokud poskytovatel poruší svou povinnost podle článku 5.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po poskytovateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Poskytovatel se dále zavazuje nahradit provozovateli jakoukoli újmu, která vznikne provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob poskytovatelem.

5.6. Poskytovatel se zavazuje, že při komunikaci se třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po poskytovateli náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s poskytovatelem spolupráci.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel je povinen se řídit přiměřeně všeobecnými obchodními podmínkami pro účastníky, a to zejména v otázkách uzavření smlouvy o poskytnutí služby, platby, poskytnutí služby poskytovatele a zrušení a změny smlouvy o poskytnutí služby.

6.2. Poskytovatel je povinen o každé uzavřené smlouvě o poskytnutí služby uvědomit neprodleně provozovatele, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku uzavření, a to prostřednictvím webového rozhraní nebo kontaktního e-mailu provozovatele. Provozovatel je povinný na žádost od poskytovatele poskytnout platební údaje určené pro platbu od účastníka.

6.3. Za poskytnutí služby poskytovatele nabízené v inzerátu je odpovědný výhradně poskytovatel. Poskytovatel odpovídá za to, že je služba poskytovatele poskytnuta účastníkovi řádně, včas a s náležitou odborností a péčí, včetně vyřizování případných reklamací.

6.4. Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněný provozovat služby nabízené v inzerátu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě, že služba poskytovatele spočívá ve zprostředkování zájezdu, poskytovatel zejména prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k provozování cestovní agentury nebo cestovní kanceláře. V případě, že služba poskytovatele spočívá v nabízení a prodeji zájezdu, poskytovatel zejména prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k provozování cestovní kanceláře.

6.5. Poskytovatel se zavazuje v případě, že mu poptávka ze strany účastníka byla zaslána prostřednictvím webového rozhraní, sjednat smlouvu o poskytnutí služby v souladu s obchodními podmínkami, zejména v souladu s článkem 6.1. V opačném případě se bude jednat o podstatné porušení inzertní smlouvy a poskytovatel bude povinen provozovateli vydat 10 % z veškerého finančního plnění, které takto nabyl.

7. REKLAMACE

7.1. Práva z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2. Provozovatel odpovídá za to, že inzertní služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě s inzertní smlouvou. Inzertní služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě s inzertní smlouvou, když:

 • odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

 • je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;

 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

 • je v souladu s požadavky právních předpisů.

7.3. Poskytovatel má právo reklamovat inzertní služby nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí inzertní služby ze strany provozovatele.

7.4. Reklamaci je poskytovatel povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

7.5. V případě, že je inzertní služba vadně poskytnuta, má poskytovatel právo na:

 • bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí inzertní služby);

 • přiměřenou slevu z ceny inzertní služby;

 • odstoupení od inzertní smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

7.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne poskytovateli z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

7.7. V souladu s občanským zákoníkem má poskytovatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Poskytovatel bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. DOBA TRVÁNÍ INZERTNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

8.1. V případě zájmu o ukončení inzertní smlouvy vybere poskytovatel v rámci uživatelského účtu možnost zrušení účtu. Zrušením účtu se ukončuje inzertní smlouva mezi poskytovatelem a provozovatelem. Ukončením inzertní smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí služby, nedohodnou-li se strany jinak.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od inzertní smlouvy v případě, že služba poskytovatele je opakovaně poskytnuta s vadami.

 9. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PROVOZOVATELE

9.1. Při sjednávání inzertní smlouvy a jejím plnění mohou být poskytovateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Poskytovatel se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;

 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění inzertní smlouvy;

 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se poskytovatel zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci poskytovatele. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní  a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah poskytovatel nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.2. Při nerespektování výše popsaného zákazu bude provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv má provozovatel zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Provozovatel má dále právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

11. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11.2. Poskytovatel používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny inzertních služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

11.3.  Provozovatel není stranou smlouvy o poskytnutí služby poskytovatele, pokud neplyne z konkrétního inzerátu něco jiného. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv o poskytnutí služby, které jsou uzavřeny na základě inzerátu zveřejněním na webovém rozhraní. Jednotliví poskytovatelé můžou stanovit vlastní podmínky poskytnutí služby poskytovatele. Tyto podmínky však nemůžou být v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo všeobecnými obchodními podmínkami pro účastníky, není-li dohodnuto jinak.

11.4.  Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní poskytovatel nesmí používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.5.  Provozovatel nemůže zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

11.6.  Pokud se při užívání webového rozhraní poskytovatel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit poskytovatelův přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je poskytovatel dále povinný uhradit provozovateli škodu, která poskytovatelovým jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI PROVOZOVATELEM A POSKYTOVATELEM

12.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že v rámci uzavřené inzertní smlouvy dle těchto obchodních podmínek zpracovávají navzájem své osobní údaje. Smluvní strany zpracovávají zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a ekonomické údaje (např. bankovní spojení, údaje o finanční situaci apod.). Smluvní strany získávají tyto osobní údaje přímo od druhé smluvní strany nebo z veřejně dostupných zdrojů.

12.2. Smluvní strany zpracovávají výše uvedené osobní údaje na základě a za účelem plnění uzavřené inzertní smlouvy a na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Dále mohou smluvní strany osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely vymáhání a ochrany právních nároků. Smluvní strany budou získané osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely.

12.3. Pokud k tomu smluvní strana udělí souhlas, je druhá smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje v souladu s podmínkami uvedenými v tomto souhlasu.

12.4. V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění výše uvedených účelů, jsou smluvní strany oprávněny osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Těmito příjemci mohou být zejména účetní, daňoví poradci, právní zástupci a partneři podílející se na plnění smlouvy. Kdo konkrétně osobní údaje zpracovává, je smluvní strana povinna sdělit na základě dotazu druhé smluvní strany.

12.5. Smluvní strany nebudou předávat osobní údaje do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění inzertní smlouvy nebo z jiného důvodu pro naplnění výše uvedených účelů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenesení údajů jinému správci, právo na odvolání souhlasu, byl-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA

13.1. Tato část obchodních podmínek je sepsána ve smyslu čl. 28 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

13.2. Předmětem této části obchodních podmínek je stanovení podmínek zpracování osobních údajů účastníka (dále také jako „subjekt údajů“) provozovatelem. Pro účely předávání osobních údajů je poskytovatel v postavení správce ve smyslu nařízení a provozovatel v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení.

13.3. Provozovatel se zavazuje zpracovávat pro poskytovatele podle níže uvedených podmínek osobní údaje subjektů údajů, které získá v souvislosti s činností poskytovanou poskytovatelem na základě těchto obchodních podmínek.

13.4. Provozovatel se zavazuje zpracovávat pro poskytovatele zejména tyto osobní údaje uchazeče:

jméno a příjmení účastníka;

a) adresu účastníka;

b) telefonní číslo, event. i e-mailovou adresu účastníka;

c) bankovní spojení na účastníka;

d) další osobní údaje, které účastník napíše do formuláře nebo do registračního formuláře a udělí souhlas s jejich zpracováním,

e) za účelem předání osobních údajů účastníka poskytovateli pro potřeby uzavření a plnění inzertní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí inzertní služby.

13.5. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro poskytovatele v elektronické podobě především prostřednictvím interního cloudového uložiště, online systémů a pomocí IT vybavení provozovatele a v tištěné podobě v prostorách sídla provozovatele. Poskytovatel je oprávněn udělit provozovateli další pokyny týkající se způsobu zpracování, a to písemně (počítaje i elektronickou formu).

13.6. Provozovatel se zavazuje, že:

a) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, povahou a způsobem zpracování uvedenými výše a dalšími pokyny poskytovatele; pokud mu požadavky zpracování ukládají relevantní právní předpisy, je povinen provozovatel o tomto před zahájením zpracování informovat;

b) bude neprodleně informovat poskytovatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn poskytovatele porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;

c) zajistí, že osoby provozovatelem oprávněné zpracovávat osobní údaje (např. zaměstnanci) se zavážou k mlčenlivosti;

d) nebude osobní údaje předávat třetím osobám (s výjimkou dalšího zpracovatele uvedeného níže);

e) přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil potřebnou úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů, zejména zajistí, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;

f) bude poskytovateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti poskytovatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;

g) bude poskytovateli nápomocen při zajišťování souladu zpracování s nařízením v oblasti zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem;

h) ohlásí bez zbytečného odkladu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, o kterém se dozví, poskytovateli (aby jej mohl do 72 hodin od porušení nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, je-li to možné);

i) na základě rozhodnutí poskytovatele bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektů údajů buď vymaže, nebo je vrátí poskytovateli po zániku smluvního vztahu, a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů;

j) poskytne poskytovateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v nařízení, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné poskytovatelem nebo jiným auditorem, kterého poskytovatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;

k) bude plnit povinnosti v oblasti záznamů o zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení.

13.7. Poskytovatel se zavazuje, že:

a) bude plnit řádně veškeré povinnosti uložené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;

b) bude bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o každé skutečnosti, která má vliv na plnění jeho smluvních a zákonných povinností jako zpracovatele osobních údajů.

13.8. Poskytovatel tímto dává obecné povolení provozovateli k zapojení dalšího zpracovatele. Provozovatel se zavazuje informovat poskytovatele předem o zapojení každého nového dalšího zpracovatele a poskytovatel má právo k tomuto vyslovit námitky. Provozovatel se zavazuje uzavřít s tímto dalším zpracovatelem smlouvu, která nebude tuto smlouvu v rozsahu zpracování osobních údajů přesahovat a bude s ní v souladu (zejména v oblasti povinností provozovatele jakožto zpracovatele osobních údajů). Provozovatel odpovídá poskytovateli za splnění veškerých povinností dalším zpracovatelem.

13.9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. V otázkách zde neupravených se vzájemná práva a povinnosti rovněž řídí přiměřeně všeobecnými obchodními podmínkami pro účastníky a zásadami ochrany osobních údajů . V případě rozporu mezi těmito dokumenty se řídí daná práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek. V otázkách neupravených se vztahy mezi provozovatelem a poskytovatelem řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

14.2 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený inzertní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky inzertní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.8.2020.